Alminnelige Vilkår

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LEVERANSE AV TJENESTER FRA CHARGE365 AS

 

1. AVTALENS PARTER OG AVTALENS GJENSTAND

Disse generelle vilkårene og betingelsene sammenholdt med ordrebekreftelsen som kunden mottar etter bestilling via bestillingskjema på Leverandørens nettsider («Ordrebekreftelsen») utgjør til sammen de rettigheter og forpliktelser som regulerer levering av betalingstjenester til Ladesystem («Avtalen»).

Avtalen er inngått mellom Charge365 AS («Leverandør») og den person/organisasjon angitt på Ordrebekreftelsen («Kunden»), i fellesskap benevnt «Partene».

Avtalen gjelder kun for Kunder som har installert ladere fra Zaptec Charger AS, herunder Zaptec Go eller Zaptec Pro («Ladesystemet»).

Hensikten med Avtalen er at Leverandøren gjennom leveranse av Charge365 Betalingstjeneste skal tilby Kunden effektive og enkle kollektive løsninger for brukere av Ladesystemet («Sluttbruker»), herunder blant annet automatisk korttrekk av Sluttbrukere som lader, automatisk overføring av midler til Kunder og 24/7 supporttelefon («Charge365 Betalingstjeneste»)

Avtalen gjelder også for Tilleggstjenester som nærmere beskrevet i Avtalens punkt 16.

Avtaleforholdet mellom Kunden og Sluttbruker skal reguleres av vilkårene og betingelsene som følger av Avtalen. Det forutsettes at Sluttbruker oppretter en brukerkonto i Charge365 Portal for å kunne ta i bruk Charge365 Betalingstjeneste. Ved opprettelse av brukerkonto i Charge365 Portal aksepterer Sluttbruker de generelle vilkår og betingelser som følger av Avtalen.

 

2. FORUTSETNINGER FOR AVTALEN

Avtalen forutsetter at Kunden har Ladesystem fra Zaptec Charger AS som nærmere definert i punkt 1.

For at Kunden skal gis rett til å tegne seg Abonnement for Charge365 Betalingstjeneste som nærmere definert i punkt 3, skal Ladesystemet være installert og klar til bruk. Kunden skal også ha eiertilgang til skytjenesten Zaptec Portal.

 

3. ABONNEMENT

Ved bestilling av Charge365 Betalingstjeneste aktiveres et månedlig abonnement som leverer Charge365 Betalingstjeneste fra Leverandøren til Kunden («Abonnement»).

Abonnementet gir Kunden adgang til ulike funksjoner knyttet til Ladesystemet via en applikasjon på nettleser eller liknende. Kunden kan gjennom Abonnementet benytte de ulike funksjonene vedkommende ønsker til enhver tid, så lenge Abonnementet er aktivt.

Abonnementet aktiveres via Charge 365 Portal og starter på den datoen Partene har avtalt og som beskrevet i Ordrebekreftelsen. Som vederlag for Abonnementet trekker Leverandøren 15% av Kundens månedlige inntjening inkludert merverdiavgift. («Abonnementsprisen»).

Abonnementet fornyes automatisk på ubestemt tid inntil det blir sagt opp av Kunden. Abonnementet har ingen bindingstid og kan sies opp av Kunden ved skriftlig henvendelse til support@charge365.no.

Oppsigelse av Charge365 Betalingstjeneste iverksettes påfølgende måned etter at melding om oppsigelse mottas. Kunden mister tilgang til Charge365 Betalingstjeneste etter at oppsigelse er iverksatt.

Trukket Abonnementspris refunderes ikke.

Dersom Kunden ønsker å slette eller anonymisere historikken henvises det til Leverandørens Personvernerklæring. Erklæringen er tilgjengelig på Leverandørens hjemmeside.

Leverandøren gis rett til å si opp Avtalen ved:

– Brudd på Avtalen fra Kundens side

– Uventede tekniske problemer

– Krav fra offentlige myndigheter

– Opphør av virksomhet

Informasjon om oppsigelse fra Leverandørens tjenester sendes til e-postadressen som er registrert på Kundens konto. Oppsigelse iverksettes påfølgende måned etter at oppsigelse blir besluttet. Leverandøren forbeholder seg retten til å iverksette umiddelbart opphør av Avtalen dersom oppsigelse er forårsaket av brudd på Avtalen fra Kundens side.

 

4. BETALINGSMÅTE

Abonnementsprisen betales i henhold til den enhver tid gjeldende betalingsløsningen som Leverandøren benytter og som er opplyst om i Ordrebekreftelsen.

Leverandøren tar forbehold om at betalingsløsningen kan endres og at andre betalingsmåter vil kunne benyttes. Ved endring av betalingsmåter vil Kunden bli varslet via e-post på den registrerte kontaktinformasjon.

Betalingsalternativ og betalingsinformasjon oppgis av Kunden ved inngåelse av Avtalen. Kunden og Sluttbruker har ved inngåelse av Avtalen samtykket til at slikt automatisk trekk kan gjennomføres av Leverandør eller dennes representant.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter iht. Lov om forsinkelsesrenter (LOV-1976-12-17-100), tilgjengelig på www.lovdata.no.

 

5. ANGRERETT

Ved meddelelse opplysningene i dette punkt 5, anses Kunden lovlig underrettet om angreretten jf. Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (LOV-2014-06-20-27) («Angrerettloven») § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd.

Kunden har rett til å gå fra denne Avtalen innen 14 dager, etter at Charge365 Betalingstjeneste er mottatt av Kunden, eller annen tredjeperson enn transportør som Kunden har utpekt får Charge365 Betalingstjeneste. Kunden trenger ikke oppgi begrunnelse for bruk av angreretten.

Kunden skal betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til Kunden har underrettet Leverandøren om at Kunden ønsker å gå fra Avtalen.

For å kunne bruke angreretten må Kunden underrette Leverandør på en utvetydig måte beslutningen om å gå fra Avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). Kunden kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk

Dersom angreretten meddeles pr. post benyttes følgende adresse:

Charge365 AS

Postboks 8034 Forus,

4068 Stavanger

Dersom angreretten meddeles pr. e-post benyttes følgende adresse: support@charge365.no.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Kunden sender melding om at angreretten benyttes før angrefristen utløper.

 

6. LEVERANDØRENS PLIKTER

Leverandøren skal sørge for god funksjonalitet av Charge365 Betalingstjeneste, i henhold til gjeldende offentligrettslig regelverk. Leverandøren plikter så langt det er praktisk mulig å varsle Kunden i rimelig tid før vedlikehold av Charge365 Betalingstjeneste. For øvrig skal Leverandøren opptre i tråd med plikter angitt i Avtalen.

Leverandøren plikter å gi Kunden tilstrekkelig informasjon om Charge365 Betalingstjeneste og å ha tilgjengelig veiledninger og retningslinjer som er nødvendige for å bruke Charge365 Betalingstjeneste.

 

7. KUNDENS PLIKTER

Kunden plikter å sette seg inn i og bruke Charge365 Betalingstjeneste i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Leverandøren har tilgjengeliggjort for Charge365 Betalingstjeneste. Kunden plikter videre å ha tilgjengelig brukerveiledning fra Leverandøren med en oversikt som viser hvilke konkrete steg Sluttbruker må gjennom for å ta i bruk Charge365 Betalingstjeneste.

Kunden skal på hensiktsmessig måte informere alle eksisterende og fremtidige Sluttbrukere om Avtalen, inkludert valgt prismodell.

 

8. OPPDATERINGER

Leverandøren kan når som helst oppdatere de generelle vilkår og betingelser som følger herav og Avtalen for øvrig. Oppdaterte vilkår er tilgjengelige i Charge365 Portal og på Leverandøren sine hjemmesider. Leverandøren kan benytte Kundens registrerte e-post til å varsle om vesentlige endringer

Fortsatt bruk av Charge365 Betalingstjeneste medfører at Kunden har akseptert endringer i vilkårene i Avtalen.

 

9. BRUK, VEDLIKEHOLD, SUPPORT OG SERVICE

Kunden skal følge de anvisninger, herunder bruksanvisninger, supportmeldinger og driftsoppdateringer, og veiledning fra Leverandør som måtte være avgitt eller utarbeidet for bruk av Charge365 Betalingstjeneste.

Kunden skal ikke motsette seg vedlikehold og service som Leverandør vurderer som nødvendige for å sikre trygg og forsvarlig drift av Charge365 Betalingstjeneste.

Funksjonssvikt eller driftsavvik ved Charge365 Betalingstjeneste som følge av Kundens brudd på dette punkt 9 vil i utgangspunktet ikke utgjøre en feil eller mangel.

Kunden vil motta nyheter, oppdateringer, samt annen informasjon knyttet til bruk og drift av Charge365 Betalingstjeneste på den e-postadresse som er oppgitt i Ordrebekreftelsen. Kunden plikter å jevnlig lese og sette seg inn i denne informasjonen.

 

10. VARSLINGER OG HENVENDELSER

Leverandøren varsler ved SMS eller e-post til Kundens eller Sluttbrukers registrerte kontaktinformasjon. Leverandøren sender kun e-post når det er påkrevd for å oppfylle Leverandørens forpliktelser etter Avtalen. Slik varsling innbefatter for eksempel:

– Bekreftelse på opprettelse av brukerkonto; når Leverandøren oppretter en brukerkonto, og Sluttbruker har registrert et betalingskort, sendes det ut en bekreftelse på opprettelse av kontoen.

– Tilbakestilling av passord.

– Varsel om planlagt vedlikehold; Charge365 varsler om planlagt vedlikehold via SMS eller e-post.

– Vesentlige endringer av Avtalens vilkår, herunder prisendringer.

Kunden skal sende alle skriftlige henvendelser vedrørende Avtalen til Charge365 på følgende e-postadresse: support@charge365.no.

Hjemmesiden www.charge365.no er for øvrig oppdatert med alle gjeldende tjenester, Vilkår, priser, kontaktinformasjon mv.

 

11. FEIL OG REKLAMASJON

Leverandørens ansvar overfor Kunden for tap denne måtte lide som følge av feil eller forsinket levering av Charge365 Betalingstjeneste, eller annet mislighold fra Leverandørs side, er begrenset oppad til det som følger av Avtalen.

Ved feil eller mangler ved Charge365 Betalingstjeneste skal Leverandøren besørge feilsøking og retting innen rimelig tid etter at Leverandør har mottatt skriftlig reklamasjon fra Kunden.

Kunden gjøres oppmerksom på at dersom reklamasjon ikke fremsettes innen rimelig tid etter feilen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget kan adgangen til å påberope seg feil være falt bort.

Leverandør påtar seg intet ansvar for tap, skader eller kostnader som oppstår som følge av driftsavbrudd som oppstår som følge av feil, mangler eller bortfall av de tekniske spesifikasjonene eller utstyret som kunden må ha og som er beskrevet i dette punkt 11.

 

12. ANSVAR FOR SKADE

Kunden skal holde Leverandør skadesløs for enhver skade og tap, herunder følgeskader og indirekte tap som oppstår som følge av Kundens bruk av Charge365 Betalingstjeneste i strid med punkt 9.

Leverandør frasier seg ethvert annet ansvar for tap og skader, herunder indirekte tap og følgeskader, voldt av Charge365 Betalingstjeneste, med mindre annet følger ufravikelig av Norsk lov.

 

13. KUNDENS MISLIGHOLD

Ved Kundens betalingsmislighold utover 14 dager, eller annet vesentlig mislighold av Avtalen, kan Leverandør heve Avtalen, eventuelt kreve erstatning og renter.

 

14. PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger knyttet til Kunden blir ikke utlevert eller overført til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være utlevering av personopplysninger til installatør som er nødvendig for at denne skal kunne ta kontakt med Kunden, eller opplysninger utlevert til forvaltere av betalingsløsningene som nevnt i Avtalen punkt 4, i den utstrekning dette er nødvendig for å gjennomføre avtalte betalingstransaksjoner.

Kunden aksepterer at kundeopplysninger om Kunden tilknyttet Avtalen kan utveksles mellom Leverandør og dem som til enhver tid administrer betalingsløsningene som nevnt i Avtalen punkt 4.

 

15. TILGANG TIL PRODUKSJONSDATA

Kunden samtykker til at Leverandøren kan innhente og benytte produksjonsdata fra Ladesystemet i den hensikt å produsere de tjenester Sluttbrukere har bestilt.

Videre samtykker Kunden til at Leverandøren kan benytte produksjonsdata til bruk i markedsføring, i anonymisert form.

Øvrige anvendelsesområder for bruk av produksjonsdata skal avtales særskilt mellom Leverandøren og Kunden, eller Leverandøren og Sluttbruker der hvor dette er påkrevd.

 

16. TILLEGGSTJENESTER

Dersom Kunden eller Sluttbrukeren ønsker å benytte seg av de tilleggstjenestene som til enhver tid er tilgjengelig på Leverandørens nettsider («Tilleggstjenestene»), gjelder Avtalens vilkår tilsvarende.

Tilleggstjenestene bestilles via bestillingsskjema på Leverandørens nettsider og gjelder fra den dato som avtales mellom Partene. Øvrige vilkår og betingelser for Tilleggstjenestene vil fremgå av Ordrebekreftelsen.

 

17. OVERDRAGELSE

Leverandør har rett til helt eller delvis å overdra sine forpliktelser etter Avtalen til enhver tredjepart.

Med mindre det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandør, kan ikke Kunden overdra sine forpliktelser etter Avtalen til andre tredjeparter.

 

18. LOVVALG OG VERNETING

Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst i minnelighet dersom det oppstår konflikt mellom Leverandør og Kunden. Saken skal bringes inn for Sør-Rogaland Tingrett dersom enighet ikke oppnås.

 

Sist oppdatert november 2021.