Alminnelige Vilkår

Alminnelige Vilkår for avtale om leveranse av betalingstjeneste til ladesystem

1. Innledning og definisjoner

Disse Alminnelige Vilkårene gjelder for avtale («Avtalen») om leveranse av betalingstjeneste til ladesystem, som er inngått mellom Charge 365 AS («Leverandøren») og eier av parkeringsanlegget («Eieren»).

Hensikten med avtalen er at Leverandøren gjennom leveranse av betalingstjeneste skal tilby Eieren effektive og enkle kollektive løsninger for brukere av ladesystemet («Sluttbruker»).

Sluttbruker inngår særskilte avtaler ved kjøp av tilleggstjenester («Tjenesteavtale») etter at Eieren har inngått Avtalen med Leverandør.

Eieren inngår en avtale med Leverandør ved bestilling av betalingstjenesten og Sluttbruker aksepterer gjeldende Vilkår for Tjenesten ved å opprette en brukerkonto i Charge365 Portal.

2. Avtaledokumenter

Avtaleforholdet mellom Partene består av Eierens bestillingsskjema («Bestillingsskjemaet») med priser for Tjenestene som oppført på Leverandørens hjemmesider samt Alminnelige Vilkår for leveransen (samlet omtalt som «Avtalen»).

Avtalen inngås ved at Eier fyller ut Bestillingsskjemaet hvorav også Alminnelige Vilkår aksepteres. Ved eventuell motstrid mellom Bestillingsskjemaet og Alminnelige Vilkår har Bestillingsskjemaet forrang.

Avtaleforholdet mellom Leverandøren og Sluttbruker er regulert av Alminnelige Vilkår som godkjennes ved opprettelse av brukerkonto i Charge365 Portal som er nødvendig for å ta i bruk Tjenesten. Dette skal være kjent for Eieren.

3. Leverandørens plikter

Leverandøren skal sørge for god funksjonalitet av Tjenesten, i henhold til gjeldende offentligrettslig regelverk. Leverandøren plikter så langt det er praktisk mulig å varsle Eieren i rimelig tid før vedlikehold av Tjenestene. Der hvor det er fare for skade eller tap gjelder ikke slik plikt til forhåndsvarsel. For øvrig skal Leverandøren opptre i tråd med plikter angitt i Alminnelige Vilkår.

Leverandøren plikter å gi Eieren tilstrekkelig informasjon om Tjenesten og å ha tilgjengelig veiledninger og retningslinjer som er nødvendige for å bruke Tjenesten.

Leverandøren produserer og sender ut klistremerker etter Eierens ønske.

4. Eierens plikter

Eieren plikter å sette seg inn i og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Leverandøren har tilgjengeliggjort for Tjenesten. Eieren plikter videre å ha tilgjengelig brukerveiledning fra Leverandøren med en oversikt som viser hvilke konkrete steg Sluttbruker må gjennom for å ta i bruk Tjenesten.

Eieren skal på hensiktsmessig måte informere alle eksisterende og fremtidige Sluttbrukere om Avtalen, inkludert valgt prismodell.

Eieren plikter å sette på klistremerker selv eller med hjelp fra installatør på ladestasjonene og plikter å følge Leverandørens monteringsinstruksjon. 

5. Avtalens varighet

Avtalen er løpende. Ved oppsigelse av Avtalen har partene ingen forpliktelser overfor hverandre.

5.1 Oppsigelse fra Eieren

Eieren kan når som helst si opp Avtalen gjennom skriftlig henvendelse til post@charge365.no

Oppsigelse av Tjenesten iverksettes påfølgende måned etter at melding om oppsigelse mottas. Eieren mister tilgang til Tjenestene etter at oppsigelse er iverksatt.

Trukket systemavgift for Tjenesten refunderes ikke.

Dersom Eieren ønsker å slette eller anonymisere historikken henvises det til Charge365s Personvernerklæring. Erklæringen er tilgjengelig på Charge365s hjemmeside.

5.2 Oppsigelse fra Charge365

Charge365 kan si opp Avtalen ved:

  • Brudd på Avtalen fra Eierens side
  • Uventede tekniske problemer
  • Krav fra offentlige myndigheter
  • Opphør av virksomhet

Informasjon om oppsigelse fra Charge365s tjenester sendes til e-postadressen som er registrert på Eierens konto. Oppsigelse iverksettes påfølgende måned etter at oppsigelse blir besluttet. Charge365 forbeholder seg retten til å iverksette umiddelbart opphør av Avtalen dersom oppsigelse er forårsaket av brudd på Avtalen fra Eierens side.

6. Varsling og henvendelser

Charge365 varsler ved å sende SMS eller e-post til Eierens eller Sluttbrukers registrerte kontaktinformasjon. Charge365 sender kun e-post når det er påkrevd for å oppfylle Charge365s forpliktelser etter Avtalen. Slik varsling innbefatter for eksempel:

  • Bekreftelse på opprettelse av brukerkonto; når Charge365 oppretter en brukerkonto, og Sluttbruker har registrert et betalingskort, sendes det ut en bekreftelse på opprettelse av kontoen.
  • Tilbakestilling av passord.
  • Varsel om planlagt vedlikehold; Charge365 varsler om planlagt vedlikehold via SMS eller e-post.
  • Vesentlige endringer av Alminnelige Vilkår, herunder prisendringer.

Eieren skal sende alle skriftlige henvendelser verdrørende Avtalen til Charge365 på følgende e-postadresse: post@charge365.no
Hjemmesiden www.charge365.no er forøvrig oppdatert med alle gjeldende tjenester, Vilkår, priser, kontaktinformasjon mv.

7. Reklamasjon

Dersom det foreligger en feil ved Tjenestene som Charge365 leverer, og som ikke skyldes forhold Eieren har ansvar for, må Eieren gi Charge365 skriftlig melding om at mangelen påberopes innen rimelig tid etter at feilen oppdages.

8. Ansvar

8.1 Eierens ansvar

Tilgang til Tjenesten forutsetter at Eieren og Sluttbruker registrerer seg som bruker i Charge365 Portal. Søknad om registrering skal gjøres via Charge365 Portal eller via de til enhver tid aksepterte måter. For å registrere seg må Eieren oppgi den til enhver tid påkrevde informasjon.

Eieren aksepterer at Leverandøren benytter kontaktinformasjonen til å varsle Eieren om forhold som gjelder Avtalen. Slik varsling kan skje via SMS eller e-post.

8.2 Leverandørens ansvar

Leverandøren har ansvar for at Tjenesten fungerer i samsvar med de krav som følger av Avtalen. Leverandøren garanterer imidlertid ikke at Tjenesten til enhver tid vil fungere uten forstyrrelser eller feil, men at eventuell nedetid vil bli håndtert innen rimelig tid.

Leverandøren står ikke ansvarlig for utestående innbetaling fra Sluttbruker.

9. Oppdatering

Charge365 kan når som helst oppdatere Alminnelige Vilkår og Avtalen forøvrig. Oppdaterte Vilkår er tilgjengelige i Charge365 Portal og på Charge365 sine hjemmesider. Charge365 kan benytte Eierens registrerte e-post til å varsle om vesentlige endringer.

Fortsatt bruk av Tjenesten medfører at Eieren har akseptert endringer i Vilkårene i Avtalen.

10. Tilgang til produksjonsdata

Eieren samtykker til at Leverandøren kan innhente og benytte produksjonsdata fra Ladeanlegget i den hensikt å produsere de Tjenester Sluttbrukere har bestilt.

Videre samtykker Eieren til at Leverandøren kan benytte produksjonsdata til bruk i markedsføring, i anonymisert form.

Øvrige anvendelsesområder for bruk av produksjonsdata skal avtales særskilt mellom Leverandøren og Eieren, eller Leverandøren og Sluttbruker der hvor dette er påkrevd.

11. Lovvalg og verneting

Avtalen reguleres av norsk rett. Saken skal søkes løst i minnelighet dersom det oppstår konflikt mellom Charge365 og Kunde. Saken skal bringes inn for Stavanger Tingrett dersom enighet ikke oppnås.

Sist oppdatert 03. April 2020